تور 7 روزه استانبول ویژه 2 خرداد

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill IST
تاریخ : چهارشنبه 1403/03/02 ساعت پرواز: 10:10
مدت پرواز: 03:00
تاریخ : چهارشنبه 1403/03/02 ساعت پرواز: 13:10
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: معراج
مقصد: فرودگاه جدید استانبول
IST airplane_fill IKA
تاریخ : سه شنبه 1403/03/08 ساعت پرواز: 14:20
مدت پرواز: 03:00
تاریخ : سه شنبه 1403/03/08 ساعت پرواز: 17:20
Economy
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل: معراج
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,840,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,730,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf