تور ویژه آنتالیا به مدت یک هفته

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : شنبه 1402/08/13 ساعت پرواز: 02:15
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : شنبه 1402/08/13 ساعت پرواز: 05:45
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : جمعه 1402/08/19 ساعت پرواز: 20:45
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : شنبه 1402/08/20 ساعت پرواز: 00:30
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

 برای دیدن تاریخ ها و هتل های دیگر با ما در تماس باشید

6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf