تور 7 روزه آنتالیا ویژه اردیبهشت 1403

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : جمعه 1403/02/07 ساعت پرواز: 04:55
مدت پرواز: 04:00
تاریخ : جمعه 1403/02/07 ساعت پرواز: 08:55
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ترکیش
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : پنجشنبه 1403/02/13 ساعت پرواز: 23:00
مدت پرواز: 04:00
تاریخ : سه شنبه 1403/01/14 ساعت پرواز: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: ترکیش
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,090,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,790,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,590,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,490,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,190,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,790,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,790,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,790,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,190,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,290,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,290,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,490,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,090,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,890,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,490,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,090,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,490,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,890,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,690,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
149,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
98,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
155,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
102,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
180,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
105,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,490,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
125,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
177,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
114,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,390,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
126,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
179,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
116,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,290,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
153,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
219,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
140,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,490,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf