تور 7 روزه آنتالیا ویژه 22 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : شنبه 1403/02/22 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 02:45
تاریخ : شنبه 1403/02/22 ساعت پرواز: 03:15
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ایران ایرتور
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : شنبه 1403/02/29 ساعت پرواز: 04:30
مدت پرواز: 04:00
تاریخ : شنبه 1403/02/29 ساعت پرواز: 08:30
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: ایران ایرتور
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf